Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. S. Klary Staszczak OSB w Puławach przy ul. Czartoryskich 5 jest placówką katolicką, ogólnodostępną dla dzieci – niezależnie od ich wyznań. Przeznaczony jest dla chłopców wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania; ze względu na upośledzenie umysłowe oraz dla dzieci i młodzieży pozbawionej na trwałe lub okresowo rodziny własnej. Ośrodek zapewnia opiekę i wychowanie oraz warunki odpowiednie do potrzeb rozwoju. W Ośrodku przebywają dzieci w wieku od 3 do 18 lat, w uzasadnionych przypadkach może przebywać w nim młodzież po ukończeniu 18 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.

Działalność statutowa prowadzona w Ośrodku w oparciu o zasady katolickie ma na celu pełny rozwój osobowy chłopców, możliwy do osiągnięcia przy pomocy metod, sposobów działania i organizacji, stosowanych w klimacie ewangelicznej miłości i poszanowaniu godności osoby.

Cele i zadania wychowawcze są realizowane w duchu zasad chrześcijańskich. Całokształt pracy z dziećmi zmierza do przygotowania ich zarówno do udziału w życiu społecznym, na miarę ich indywidualnych możliwości oraz w życiu religijnym. Wychowanie odbywa się w atmosferze rodzinnej. Wychowankowie razem z wychowawcami włączają się do współodpowiedzialności i troski o wspólne dobro.

http://sow.pulawy.pl/