'Przechowujemy nasz skarb w naczyniach glinianych'...

Rzeczywiście jest w życiu tak, że garncarz wykonując z gliny przeróżne przedmioty, chce im nadać konkretny kształt, by jak najlepiej spełniały swe zadania. W sposób szczególny - przez analogię - dzieło to odnosi się do naszego życia, za które jesteśmy odpowiedzialni. Tym kształtowaniem glinianych naczyń naszego życia jest w klasztorze czas formacji. Stawia sobie ona za cel przygotowanie do życia zakonnego i całkowitego oddania się Bogu i Kościołowi /por. Konstytucje nr 19/, tak by Skarb, który nosi w sobie każda Siostra, nigdy odtąd nie uległ zniszczeniu.

Formacja powinna przebiegać zgodnie z nauką Chrystusa, zaleceniami Kościoła i duchem Zgromadzenia. Siostrom należy wpajać zasady życia ewangelicznego oraz cnoty i postawę życiową właściwe Zgromadzeniu /Konstytucje nr 20/. Do właściwego zrealizowania tak poważnego zadania potrzeba kompetentnych osób – przełożonej generalnej i mistrzyń - oraz odpowiedzialności wspólnoty domu, w którym formacja się odbywa, ponieważ przykład życia rozmodlonego, gorliwego, pełnego miłości i poświęcenia stwarza właściwy klimat dla kształtowania duchowego sióstr /Konstytucje nr 22/.

Podstawowym pytaniem, jakie przyjmująca do wspólnoty Matka Generalna zada kandydatce będzie to:

Czy ma czystą intencję i prawdziwie szuka Boga (RB 57,7)?

Po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących:

 • stanu zdrowia (odpowiednie zdrowie fizyczne i psychiczne);
 • dojrzałości i odpowiedniego charakteru;
 • wieku (ukończony przynajmniej piętnasty rok życia i gimnazjum, a nie przekroczony trzydziesty piąty r. ż.);
 • gotowości znoszenia trudów życia zakonnego;
 • wykazania powołania do Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek;

oraz złożeniu stosownych dokumentów:

 • pisemnej prośby o przyjęcie do Zgromadzenia i życiorysu napisanego własnoręcznie;
 • świadectwa chrztu i bierzmowania;
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego dobry stan zdrowia oraz wolność od chorób dziedzicznych, psychicznych i zakaźnych;
 • świadectwa szkolnego i dyplomów;
 • zgody rodziców wyrażonej na piśmie, gdy kandydatka jest niepełnoletnia;
 • opinii proboszcza;

zostanie przyjęta do wspólnoty postulatu na okres przynajmniej sześciu miesięcy, ale nigdy nie dłużej niż dwa lata /por. Konstytucje nr 23 - 27; Dyrektorium nr 30/.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje, można napisać lub zadzwonić:
Referentka powołaniowa:

s. Joanna Halida OSB
ul. Reymonta 68/70
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 00 70
e-mail: rekolekcje@benedyktynki.pl