Apostolstwo stanowi obowiązek każdego chrześcijanina. Jako przejaw miłości Boga i bliźniego jest ono budowaniem Mistycznego Ciała Chrystusa. Jako osoby konsekrowane Bogu przez profesję zakonną w szczególny sposób zobowiązujemy się do prowadzenia działalności apostolskiej. Wierne duchowości benedyktyńskiej, poświęcamy się całkowicie kultowi Bożemu, a swój apostolat realizujemy przede wszystkim przez wychowanie młodzieży, katechizację i głoszenie Ewangelii.

Podstawową formą naszego apostołowania w świecie jest życie głęboko zjednoczone z Bogiem, wierne ideałowi Zakonodawcy – św. Benedykta, i charyzmatowi Matki Założycielki, przepojone modlitwą, duchem ofiary i miłości do każdego człowieka, czyli dawanie świadectwa aktualności Ewangelii Chrystusowej w każdej epoce (por. Kan. 673).

Podążając drogą wyznaczoną przez Matkę Założycielkę i tradycję Zgromadzenia prowadzimy następujące formy działalności apostolskiej:

- wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży, a szczególnie tych, które z różnych przyczyn są pozbawione opieki. Tym sposobem Zgromadzenie włącza się w realizację zadania Kościoła, który jako Matka pragnie swym dzieciom zapewnić wychowanie przepojone duchem Chrystusowym (DWCh 3),

- katechizację i przygotowanie do sakramentów świętych. Dzieciom, młodzieży i starszym przekazujemy prawdy wiary, aby wiara oświecona nauką stała się żywa, wyraźna i czynna. Nauczanie opieramy na Piśmie św., Tradycji, liturgii oraz Magisterium i życiu Kościoła, uwzględniając także osiągnięcia i wytyczne zdrowych nauk psychologicznych i pedagogicznych (DB 14),

- oddziaływanie religijno-moralne na laikat żeński. Wykorzystujemy wszelkie możliwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów apostolskich z dziewczętami poprzez włączanie ich do dzieł apostolskich i dobroczynnych.

Jako Siostry Benedyktynki Misjonarki mamy obowiązek pielęgnować benedyktyńską gościnność. Otaczamy nią wszystkich ludzi potrzebujących pomocy, a szczególnie ubogich i cierpiących, „bo w nich przede wszystkim przyjmuje się Chrystusa” (RB 53, 15).

W działaniach apostolskich stosujemy między innymi następujące formy: katechizacja, prowadzenie domów dziecka, przedszkoli, domów dla ludzi starszych, zakładów wychowawczych, zajęcia świetlicowe, wypożyczanie książek, organizowanie misteriów związanych z rokiem liturgicznym i imprez religijnych.

Żyjąc autentycznym duchem Ewangelii jesteśmy zobowiązane do prowadzenia dzieł charytatywnych, które stanowią istotne dziedzictwo chrześcijańskie. Wykorzystujemy każdą okazję do świadczenia dobra, zarówno w prowadzonych przez siebie instytucjach, jak i poza nimi.

Zgodnie z zaleceniami „Dekretu o apostolstwie świeckich” Soboru Watykańskiego II i działalności charytatywnej Kościoła staramy się pogłębiać życie chrześcijańskie laikatu żeńskiego. W tym celu:

- organizujemy spotkania i rekolekcje dla dziewcząt,

- organizujemy rekolekcje dla rodzin sióstr nowicjuszek,

- poza grupowymi rekolekcjami ułatwiamy odprawienie kilkudniowych rekolekcji indywidualnych poszczególnym osobom,

- siostry parafialne, organistki, pielęgniarki i zakrystianki nawiązują kontakty z dziewczętami i wciągają je do współpracy na rzecz parafii,

- otwieramy swoje domy i serca dla ludzi biednych i potrzebujących, szczególnie zaś przebywających w zakładach dla osób starszych,

- włączamy się w akcję Kościoła na rzecz obrony życia nienarodzonych,

- pracujemy z laikatem w strukturach właściwych dla duszpasterstwa danego kraju (oazy, grupy modlitewne, rodziny rodzi, itp.).

Poza tym włączamy się aktywnie w dzieło misyjne Kościoła przez modlitwę, dary materialne oraz pracę na terenach misyjnych.