WSPIERAMY SIOSTRY NA UKRAINIE MODLITWĄ I POSTEM/ Let us support them with our prayers and fasting

PAMIĘTAJMY O NASZYCH SIOSTRACH NA UKRAINIE I MÓDLMY SIĘ O POKÓJ
24 lutego 2022
JUBILEUSZ 25-LECIA POSŁUGI SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK NA EKWADORSKIEJ ZIEMI
26 lutego 2022
Pokaż wszystkie

WSPIERAMY SIOSTRY NA UKRAINIE MODLITWĄ I POSTEM/ Let us support them with our prayers and fasting

Kochane Siostry, Przyjaciele i Dobroczyńcy,

Pragniemy podziękować za nadsyłane słowa wsparcia i troski o nasze Siostry na objętej wojną Ukrainie. Tak jak informowałyśmy w dniu wczorajszym, wszystkie nasze Siostry pozostały przy swoich podopiecznych w prowadzonych Domach Dziecka i w innych miejscach posługiwania. Z odwagą i ewangeliczną miłością pochylają się nad dramatem ludzkim, który rozgrywa się na ich oczach, służąc potrzebującym. Wspierajmy je swoimi modlitwami i postem, gdyż na tę chwilę tyle i aż tyle możemy zrobić…

***********************************************

Dear Sisters, Friends and Benefactors,

We would like to thank you for your words of support and concern for our Sisters in war-torn Ukraine.

As we informed yesterday, all our Sisters stayed with their children in the orphanages and other places of service.

With courage and evangelical love, they pay attention to the human drama that unfolds before their eyes, serving the needy.

Let us support them with our prayers and fasting, because at this moment this is all and at the same time the most, we can do….

***********************************************

Дорогі сестри, друзі та благодійники!

Ми хочемо подякувати вам за надіслані слова підтримки та турботи про наших сестер у огорнутій війною Україні.

Як ми повідомляли вчора, усі наші сестри перебувають зі своїми дітьми в дитячих будинках та інших місцях служби.

З мужністю та євангельською любов’ю вони схиляються над людською драмою, яка розгортається перед їхніми очима, служачи нужденним.

Підтримаймо їх своїми молитвами та постом, бо в цей момент ми можемо зробити так багато і аж стільки…

*************************************************

Queridas Irmãs, Amigos e Benfeitores,

Gostaríamos de agradecer pelas palavras de apoio e preocupação pelas nossas Irmãs na Ucrânia devastada pela guerra. Como informamos ontem, todas as nossas Irmãs ficaram com as crianças nos orfanatos e em outros lugares de serviço. No total temos 11 comunidades no país.Com coragem e amor evangélico, prestam atenção ao drama humano que se desenrola diante de nossos olhos, servindo aos necessitados. Vamos apoiá-los com nossas orações e jejuns, o que neste momento podemos fazer…

*************************************************

Queridas Hermanas, Amigos y Benefactores,

Gustaría darle las gracias por sus palabras de apoyo y preocupación por nuestras Hermanas en la Ucrania devastada por la guerra. Como informamos ayer, todas nuestras Hermanas se quedaron con los niños en orfanatos y otros lugares de servicio. En total tenemos 11 comunidades en el país.Con valentía y amor evangélico, prestan atención al drama humano que se desarrolla ante nuestros ojos, al servicio de los necesitados. Apoyémoslas con nuestras oraciones y ayunos, que podemos hacer ahora mismo…

/zdjęcia archiwalne z miejsc posługiwania/